کسرمساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده

معافیت مالیاتی واحد خدماتی
معافیت مالیاتی واحد خدماتی
جولای 17, 2021
معافیت های مالیاتی آموزشی
معافیت های مالیاتی واحد های آموزشی ، ورزشی و درمانی
جولای 19, 2021