معافیت های مالیاتی موقوفات ، نذورات ، کمک ها و هدایا