مالیات بر درآمد مشاغل

فهرست موضوعات مطرح در این مطلب
مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند ، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

تبصره : درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمد های ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

چه درآمدی مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود؟

ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل بر چه اساس تکمیل شود؟

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل بر چه اساس تکمیل شود؟

ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم :

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

سازمان امور مالیاتی بر چه اساس میزان درآمد ما را تعیین می کند؟

ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند ، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ، خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن ها را بر اساس معیار ها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند ، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

حتما بخوانید  محاسبه و مطالبه اجرت المثل

در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند ، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد ، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی چقدر است؟

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی چقدر است؟

ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم :

مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ (در ادامه مقاله به آن اشاره خواهیم کرد) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ (در ادامه مقاله موجود است) قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

چند درصد از درآمد خود را باید به عنوان مالیات بپردازیم؟

چند درصد از درآمد خود را باید به عنوان مالیات بپردازیم؟​

ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ (در ادامه مقاله موجود است) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱(در ادامه مقاله موجود است) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

شرکایی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.

در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد.

حتما بخوانید  حق پارکینگ آپارتمان

تبصره ۲ : در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، مجموع درآمد واحد های شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون می شود.

ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم :

 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ، به شرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ، تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ، درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره : به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها ، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم :

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

در مضاربه ، پرداخت مالیات بر درآمد به عهده کیست؟

ماده ۱۰۲ قانون مالیات های مستقیم :

در مضاربه ، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود ، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره : در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد ، تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

مالیات بر درآمد وکلای دادگستری چگونه باید پرداخت شود ؟

ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم :

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد (۵%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است ، پنج درصد (۵%)حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

حتما بخوانید  حق شفعه در قانون مدنی

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده

د – در مورد دعاوی و اختلاف مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :

تا ده میلیون ریال مابه الاختلاف ، پنج درصد (۵%)

تا سی میلیون ریال مابه الاختلاف ، چهار درصد (۴%)نسبت به مازاد ده میلیون ریال

از سی میلیون ذیال مابه الاختلاف به بالا ، سه درصد (۳%) نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵%) آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است ، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد ، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند.

تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند ،پنج درصد (۵%) آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود ، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴ : در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند ، مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .

مطالعه کامل ترین مقاله مالیات بر ارث را به شما عزیزان توصیه می کنیم.

0/5 (0 Reviews)
مشاوره مالیاتی فراز تکس
مشاوره مالیاتی فراز تکس

جهت ارائه خدمات بهتر و هزینه ی کمتر برای مودیان مالیاتی ، مشاوره مالیاتی آنلاین و ارتباط تلفنی رایگان در نظر گرفته ایم تا از این طریق پاسخگوی بسیاری از سوالات و مشکلات شما باشیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − یک =

تقسیم ارث زوجه
مقالات
faraztax team

تقسیم ارث زوجه

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟ یکی از سوالات متداول نحوه تقسیم ارث زن است در این مطلب فروض مختلف تقسیم ارث همسر (منظور

ادامه مطلب
09122042250