مالیات بر درآمد حقوق

فهرست موضوعات مطرح در این مطلب
مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟

مالیات بر درآمد حقوق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می شود، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

چه درآمدی مشمول مالیات حقوق است؟

ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

تبصره : درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف – مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) و بدون اثاثیه بیست درصد (۲۰%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد(۵%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج – سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم :

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

مالیات بر درآمد حقوق چند درصد است؟

ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است.

کارفرمایان چه مسئولیتی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق کارمندان و کارگران خود دارند؟

ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم :

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

حتما بخوانید  تجدید ارزیابی دارایی

تبصره : پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند ، با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند ، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می باشد.

کارفرمایان موظفد در موقع پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف ، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

در صورتی که مالیات اضافه از حقوق ما کسر شود چگونه باید آن را پس بگیریم؟

ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم :

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست ، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند.

در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد ، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

در صورتی که از افراد مقیم خارج از کشور حقوق دریافت می کنیم ، چگونه باید مالیات آن را بپردازیم؟

ماده ۸۸ قانون مالیات های مستقیم :

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود ، دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد ، اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

حتما بخوانید  تفاوت اسناد ملکی و اوقافی

اگر مالیات حقوق خود را در موعد مقرر نپردازیم چه اتفاقی می افتد؟

ماده ۹۰ قانون مالیات های مستقیم :

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند ، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند.

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد.

ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم :

نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند ، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود ، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد ، پس از تایید مراتب از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیئت مزبور ، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

چه درآمد هایی از مالیات حقوق معاف هستند؟

ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد های حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱ – روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیئت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیئت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲ – روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

حتما بخوانید  معافیت مالیات بر درآمد حقوق

۳ – کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور.

۴ – کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسول گری ها و نماینگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶ – هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.

۸ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۹ – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۰ – خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.

۱۱ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبِته پرداخت کند.

۱۲ – مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۳ – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزدگان.

آیا کارکنان شاغل در مناطق محروم ، از بخشودگی مالیاتی بهره مند می شوند؟

ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم :

پنجاه دصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث ، روی آن کلیک نمایید.

0/5 (0 Reviews)
مشاوره مالیاتی فراز تکس
مشاوره مالیاتی فراز تکس

جهت ارائه خدمات بهتر و هزینه ی کمتر برای مودیان مالیاتی ، مشاوره مالیاتی آنلاین و ارتباط تلفنی رایگان در نظر گرفته ایم تا از این طریق پاسخگوی بسیاری از سوالات و مشکلات شما باشیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تفاوت مالیات بر ارث ملک تجاری و ملک مسکونی
مقالات
faraztax team

مالیات بر ارث ملک

مالیات بر ارث ملک امروزه از آنجایی که می دانید مالیات یک هزینه اجتماعی است که اشخاص در ازای منابع و امکاناتی که در کشور

ادامه مطلب
09196558688