فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی ، آستان مقدس حضرت امام خمینی و پارک پردیس
جولای 23, 2021
آیین نامه اجرایی ماده 34
آیین نامه اجرایی ماده 34
جولای 25, 2021