مالیات عملکرد سال 95

مالیات عملکرد سال 95
مالیات عملکرد سال 95
مالیات عملکرد سال 95

مالیات مقطوع عملکرد سال 95

مالیات مقطوع عملکرد سال 95 مقررات مربوط به ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغلی که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9 قرار می‌گیرند به شرح ذیل تعیین می گردد:

مشمولین تبصره ماده 100 (مالیات عملکرد)

کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموعه فروش کالا و خدمات آن در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد.

نحوه تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 95 و پرداخت آن

میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق‌ با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین می‌گردد اینگونه مودیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بودند صرفاً می بایست مراتب قبول
این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی تب و فرم مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

حکم اخیرالذکر اعلام مراتب سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان موضوع صدرین بند نیز الزامی است در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه ۱۳۹۶ ندارند مالیات قطعی فوق حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسیم می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

هرگاه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که مشخص شود مجموعه فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد پرونده مودی و مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه تفاوت به جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

سایر موارد مالیات مقطوع عملکرد سال 95

مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها حسن مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در مورد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم نکنند و متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷ و ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

صاحبان مشاغل مشمولین دستورالعمل تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

عدم تعمیم ماده 102 به اشخاص حقوقی

مقررات مربوط به ماده ۱۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تأمین ماده ۱۰۲ به اشخاص حقوقی

رای هیات عمومی مالیات مقطوع عملکرد سال 95

به صراحت تبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درآمد‌های شرکت‌های معدنی اعم از اختیار یا قهری و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل مزارع شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید است و عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد مضافاً اینکه قانون‌گذار فصل پنجم قانون مالیات‌های مستقیم را به مالیات بر درآمد شرکت ها اختصاص داده است بنابراین رای شماره مورخ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون فوق العاده انشا شده در حدی که متضمن شمول ماده ۱۰۲ قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد خلاف حکم صریح قانون گذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

مشاوران رسمی مالیاتی

مقررات مربوط به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم

عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی قانونی مالیاتی

به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مالیات دفاتر اسناد رسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »