آیین نامه اجرایی ماده 34

آیین نامه اجرایی ماده 34
آیین نامه اجرایی ماده 34

آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره : 52885/3869

تاریخ : 1395/01/21

هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شماره مورخ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۲
اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون تکلیفی در خصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مودیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی دریافت کرده‌اند برای همان اموال و دارایی ها ندارند.
تبصره : در مواردی که دراجرای بند ب ماده ۲۶ قانون بخشی از ارزش ی کمال پس از کسر دیون محقق
واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود باقی مانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به مرکز و نرخ‌های بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات خواهدبود.

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۳
مودیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‌اند مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی های فوق گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمامی یا قسمتی از اموال و دارایی‌های متوفی دریافت نکرده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱
مودیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مودی نمی باشد.
تبصره ۲
اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مکلف به ارائه تاییدیه اداره کنسولی وزارت امور خارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۴
در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مکلف است بنا به درخواست متقاضی گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۵
اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهد بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین نامه و یا گواهی موضوع بند ج ماده ۲۶ قانون اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره
اموال موضوع بندهای ۱ ،۲، ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده۶
اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون با توجه به مسئولیت تضامنی آنان با معدی طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.
تبصره
سازمان در صورتی که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری ادارات اجرای احکام دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک کشور سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین صندوق‌های دادگستری صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید موظف از تخلفات کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۷
اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلف اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مشخصات اموال و دارایی‌های متوفی خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۸
در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی نوع و ارزش اموال و دارایی ها نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند.

ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۹
گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هریک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۱۰
اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل ثبت انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۱۱
در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی مورد نظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۱۲
سپرده ها و سودهای متعلق به متوفیان نزد بانک‌ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون به نرخ بند یک ماده ۱۷ قانون و سپرده‌ها و سود های متعلق به متوفیان نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۱۳
چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اعتراض مهدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می‌باشد.
در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 34

ماده ۱۴
در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده 15 آیین نامه ماده 34

ماده ۱۵
چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یک یا تعدادی از ورثه فوت شوند در این حالت با توجه به مقررات این آیین نامه و آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام محاسبه می شود.

ماده 16 آیین نامه ماده 34

ماده ۱۶
نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inheritance_tax

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »