نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی ها در خصوص مالیات بر ارث