مالیات درآمد اتفاقی چیست؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات درآمد اتفاقی

مالیات درآمد اتفاقی چیست؟ ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا

ادامه مطلب
مالیات موسسات بیمه
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات موسسات بیمه

در مورد موسسات بیمه ، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستند؟ ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد شرکت ها
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها مالیات بر درآمد شرکت ها چند درصد است؟ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکت ها و

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟ ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی)

ادامه مطلب
09122042250