مالیات حق المشاوره
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات حق المشاوره

مالیات حق المشاوره نحوه تعلق مالیات حق المشاوره موضوع ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه پرداخت های موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای

ادامه مطلب
مالیات موسسات بیمه
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات موسسات بیمه

در مورد موسسات بیمه ، چه درآمد هایی مشمول مالیات هستند؟ ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم : درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد شرکت ها
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد شرکت ها

مالیات بر درآمد شرکت ها چند درصد است؟ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم : جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های

ادامه مطلب
مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟
مالیات بر درآمد
faraztax team

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟ مالیات بر درآمد حقوق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم

ادامه مطلب
09196558688