معافیت های مالیاتی واحد های تولیدی،معدنی،بیمارستان ها،هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری

فهرست موضوعات مطرح در این مطلب
معافیت های مالیاتی

واحد های فوق تا چه مدتی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمد های خدماتی بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور ار طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

منظور از مالیات با نرخ صفر چیست؟

بند الف ماده ۱۳۲ :

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمد های خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن ها با نرخ صفر محاسبه می شود.

این معافیت تحت چه شرایطی قابل تمدید است؟

بند ب ماده ۱۳۲ :

مالیات با نرخ صفر برای واحد های تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت ، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند ، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.

تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.

در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند ، مالیات متعلق در سال کاهش ، مطالبه و وصول می شود.

افرادی که بازنشسته ، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

در صورتی که واحد های تولیدی در شهرک های صنعتی قرار داشته باشند ، مدت معافیت آن ها چقدر افزایش می یابد؟

بند پ ماده ۱۳۲ :

دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحد های اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته ، به مدت سه سال افزایش می یابد.

شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی چیست؟

بند ت ماده ۱۳۲ :

شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

حتما بخوانید  تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر ، اسناد و مدارک مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

معافیت های مالیاتی

برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته چه مشوق ها و حمایت هایی در نظر گرفته شده است؟

بند ث ماده ۱۳۲ :

به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحد های موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد ، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد :

۱- در مناطق کمتر توسعه یافته :

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد ، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن ، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون ( نرخ ۲۵%) و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲- در سایر مناطق :

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر ، و پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (نرخ ۲۵%) و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد ، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن ، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده ۱۰۵ این قانون (نرخ ۲۵%) و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی ، از مشوق مالیاتی جز های ۱ و ۲ این بند برخوردار می باشند.

اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تاسیس شده اند ، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تاسیس ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحد های مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

بند ج ماده ۱۳۲ :

استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ث) ، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های حمل و نقل ، بیمارستان ها ، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین شده در مجوز های قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح ، جاری نمی باشد.

اگر اشخاصی که از مشوق مالیاتی این استفاده کرده اند میزان سرمایه خود را کاهش دهند چه اتفاقی می افتد؟

بند چ ماده ۱۳۲ :

در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند ، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

حتما بخوانید  سهم الارث زن از متوفی

آیا برای جذب سرمایه گذار خارجی مشوقی در نظر گرفته شده است؟

بند ح ماده ۱۳۲ :

در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می شود.

بند خ ماده ۱۳۲ :

شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحد های تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفرِ واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور ، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

واحد های تولیدی برای بهره مندی از معافیت و مشوق های این ماده باید در چه محدوده ای قرار داشته باشند؟

بند د ماده ۱۳۲ :

نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

واحد های تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند.همچنین مالیات واحد های تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحد های تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند ، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

معافیت مالیاتی

مناطق کمتر توسعه یافته چه مناطقی هستند؟

بند ذ ماده ۱۳۲ :

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان ، شهرستان ، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید ، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد.

حتما بخوانید  اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق بر روی فایل های الکترونیکی

تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذی ربط ، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.

موسسات گردشگری و زیارتی مشمول چه معافیت هایی هستند؟

بند ر ماده ۱۳۲ :

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت ششل سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند.

حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

بند ز ماده ۱۳۲ :

صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان ، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

بند ژ ماده ۱۳۲:

مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمد های کتمان شده می باشد.

این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

آیا بابت هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی ، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است؟

بند س ماده ۱۳۲ :

معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر این که گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آن ها کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد ، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود.

معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

تبصره ۱ : کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

تبصره ۲ : آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بند های آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث روی آن کلیک کنید.

0/5 (0 Reviews)
مشاوره مالیاتی فراز تکس
مشاوره مالیاتی فراز تکس

جهت ارائه خدمات بهتر و هزینه ی کمتر برای مودیان مالیاتی ، مشاوره مالیاتی آنلاین و ارتباط تلفنی رایگان در نظر گرفته ایم تا از این طریق پاسخگوی بسیاری از سوالات و مشکلات شما باشیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =

تقسیم ارث زوجه
مقالات
faraztax team

تقسیم ارث زوجه

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟ یکی از سوالات متداول نحوه تقسیم ارث زن است در این مطلب فروض مختلف تقسیم ارث همسر (منظور

ادامه مطلب
09122042250