مشاوره مالیات بر ارث

مالیات بر ارث چیست؟ مالیات بر ارث به مالیات تمام اموال شخص متوفی پس از مرگ گفته می‌شود. اموال هر فرد پس از مرگ مشمول مالیات می‌شود که از سوی ورثه باید ظرف مدت شش ماه پرداخت شود. تقسیم اموال متوفی پس از مرگ نیازمند گواهی پرداخت مالیاتی است که پس از تکمیل اظهارنامه انجام … ادامه خواندن مشاوره مالیات بر ارث