شرایط وراث برای دریافت مستمری متوفی

شرایط وراث برای دریافت مستمری متوفی
شرایط وراث برای دریافت مستمری متوفی
شرایط وراث برای دریافت مستمری متوفی

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن چگونه است؟

پس مرگ متوفی اگر شخص دارای مستمری و همچنین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد بازماندگان متوفی در صورتی که دارای شرایط لازم باشد می توانند مستمری متوفی را دریافت کنند ولی اگر فرد متوفی دارای چند بازمانده که واجد شرایط دریافت مستمری هستند را میان وراث خود داشته باشند هر کدام بر طبق قانون می توانند از این حق برخوردار گردند . نحوه تقسیم و میزان سهم هر یک از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون بیان شده است . در این مقاله به بررسی شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن می پردازیم .

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی در بخشنامه « شـرایط و نحوه برخـورداری بازمانـده های بیمـه شدگان از خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تامیـن اجتماعی » بیان گردیده است که طبق قانون عبارتند از :

– زوجه بیمه شده متوفی

– شوهر توسط زوجه متوفی خود بیمه شده باشد : «در صورتی که شوهر تحـت تکفـل زن بـوده و ثانیا سـن او از شـصت سـال بیشتر باشـد و یا طبق نظرکمیسـیون پزشـکی از کار افتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید . »

– فرزند ذکور متوفی : « درصورتی که سـن وی کمتر از هیجده سـال تمـام بـوده و یا منحصـراً به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسـیون پزشـکی قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شـناخته نشـود . »

– فرزند دختر متوفی درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشد .

– فرزند خوانده متوفی : « بر طبق قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت ، فرزند خوانـده در حکـم فرزنـد حقیقـی بـوده و از کلیه حقـوق و مزایـای قانونـی بهره مند خواهد شـد . »

– پدر و مادر متوفی : « در صورتی که تحـت تکفـل متوفی بـوده و همچنین سـن پدر از شـصت سـال و سـن مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آن که به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی قانون تأمیـن اجتماعـی از کار افتاده باشـند و در هر حال مسـتمری دریافـت ننمایند . »

نحوه تقسیم مستمری بازماندگان

میزان مستمری و نحوه تقسیم آن بین بازماندگان متوفی در همین بخشنامه بیان شده است .

– میزان مستمری قابل پرداخت حین فوت مستمری بگیران بازنشسته یـا از کار افتاده کلی ، به عنوان مستمری اسـتحقاقی آنان تلقی و عینا به میزان سهام مقرر در قانون بین بازماندگان واجد شـرایط تقسیم می شـود .

– میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشـد ، قانون حمایت خانواده مستمری به تساوی بین آنان تقسـیم خواهد شد .

– میـزان مستمری هـر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و درصورتی که پـدر و مادر را از دست داده باشد، سهم او دو برابـر میـزان مذکور خواهد بود .

به طور مثال : در صورتی که مردی فوت کند و دارای همسر و سه دختر متاهل و یک دختر مجرد و فاقد شغل باشد ، مستمری فرد متوفی به زوجه و یک دختر مجرد او می رسد ، سهم همسر پنجاه درصد و سهم دختر بیست و پنج درصد است و ما بقی به نسبت مساوی بینشان تقسیم می گردد .

چه مدارکی برای برقراری مستمری بازماندگان لازم است؟

١-  درخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقراری مستمری

٢-  اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط

٣-  اصل و تصویر گواهی وفات بیمه ­شده صادره از سوی سازمان ثبت احوال

٤-  اصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی و همسر وی

٥-  گواهی اشتغال به تحصیل معتبر و تأیید شده از سوی مراجع ذی­صلاح درخصوص فرزندان ذکور

٦-  تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر

٧-  مدارک احراز وقوع حادثه (اعم از ناشی یا غیرناشی از کار) در مواردی که علت فوت بیمه ­شده بر اثر وقوع حادثه بوده است (شامل: گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه درمورد تصادفات منجر به فوت، گزارشات مقامات انتظامی)، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانونی و…)

میزان مستمری بازماندگان چگونه محاسبه می شود؟

میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری بگیران بازنشسته یا ازکارافتاده کلی به عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده ٨٣ قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می شود.

درصورت فوت بیمه شده ای که در ١٠ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق ­بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری ک بهره ­مند خواهند شد.

منبع: مالیات بر ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »