معافیت مالیات بر درآمد حقوق

معافیت مالیات بر درآمد حقوق
معافیت مالیات بر درآمد حقوق
معافیت مالیات بر درآمد حقوق

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1398

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1398 و مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 را در این مطلب بررسی می کنیم.

مالیات بر ارث و ادارات مالیاتی تهران

مالیات بر درآمد حقوق 98

مقررات مربوط به ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸
با توجه به مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است.

بند 1

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ 330 میلیون ریال تعیین گردیده است.

بند 2

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد می باشد.

مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها

 حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پرورشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات تا حقوق اعضای هیئت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می شود.
با توجه به اینکه در بند الف تبصره مذکور عبارت کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشغول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقر را پوشش می‌دهد به نرخ های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی مبلغ ریال باشد کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یادشده حسن مورد ۲۰ درصد ۲۵ درصد و ۳۵ درصد مشمول مالیات خواهد بود.

خاطرنشان می شود معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ابتدا حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیئت علمی اعمال می شود در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیئت علمی نیز خواهد بود.

بند 5

با توجه به استثنای احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند الف تبصره ۶ یاد شده کلیه احکام صادره تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مطابق مقررات تبصره های فوق در سال ۱۳۹۸ کماکان لازم الاجرا است.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 97

 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع سقف مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می گردد:

1 – حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی با اصلاحات و الحاقات بعدی در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند ۱ ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات حقوق به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

۲ – با توجه به استثنای احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند الف تبصره ۶ قانون یاد شده قانون یاد شده وفق مفاد بند مزبور کلیه احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب اعم از نرخ و مطابق مقررات در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می‌باشد.

آیین نامه اجرایی ماده ۳۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »