مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره املاک
مالیات بر درآمد اجاره املاک
مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره املاک چقدر است ؟

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک چگونه باید تکمیل شود؟

مالیات بر درآمد اجاره املاک مسکونی چند درصد است؟

مالیات بر درآمد اجاره املاک تجاری چند درصد است؟

با ما همراه باشید تا پاسخ تمام پرسش های خود را بیابید!

مالیات بر ارث ملک

مالیات بر درآمد املاک چیست؟

ماده 52 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

چه درآمدی مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک می باشد؟

ماده 53 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، تعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

آیا محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی می شود؟

تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات ماده 2این قانون (وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود و شهرداری ها) قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 3 : از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان یک مستقل محسوب می شود .

در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود، مالیات به چه صورت محاسبه می شود ؟

تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزو درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

در صورتی که مستحدثاتی توسط مستاجر ایجاد شود آیا به آن مالیات تعلق می گیرد ؟

تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزو درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.

آیا به هزینه ها و مخارجی که از طرف مستاجر انجام می شود هم مالیات تعلق می گیرد ؟

تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود .

در صورتی که مالک، اعیان احداث شده در عرصه ی تجاری ملک را به اجاره واگذار نماید مالیات آن چگونه است ؟

تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و مهلتی برای تخلیه ملک داده شود آیا در این مدت اجاری تلقی می شود ؟

تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال، بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا 6 ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی شود، مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

در صورت اجاره دادن ملک به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، مال الاجاره را چگونه پرداخت می کنند؟

تبصره 9 : وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود، نهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

آیا واحد های مسکونی که قبل از انتقال قطعی در تصرف خریدار قرار می گیرد اجاری تلقی می شود ؟

تبصره 10 : واحد های مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

میزان معافیت از مالیات اجاره املاک مسکونی در تهران و شهرستان ها چقدر است؟

تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر درامد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست (200) متر مربع زیربنای مفیداز مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

مبنای تعیین میزان درآمد اجاره املاک چیست؟​

ماده 54 قانون مالیات های مستقیم :

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشدیا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشورد باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 : در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 3 : در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

آیا واحد های خالی هم مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک هستند؟

ماده 54 مکرر :

واحد های مسکونی واقع در شهر های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان “واحد خالی” شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد :

سال دوم – معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم – معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد – معادل یک و نیم (1.5) برابر مالیات متعلقه

اگر مالک، خودش در جای دیگری مستاجر باشد باز هم باید مالیات بپردازد؟

ماده 55 قانون مالیات های مستقیم :

هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند، در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می گردد، از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

آیا شخصی که هیچگونه درآمدی جز درآمد اجاره املاک ندارد از پرداخت مالیات اجاره معاف است؟

ماده 57 قانون مالیات های مستقیم :

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق (موضوع ماده 84 این قانون)، از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف، و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد.

مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند.

اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 : حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند، جاری نخواهد بود.

تبصره 2 : در صورتی که سایر درآمد های مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمد های مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف، و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم :

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع،هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

مقررات مربوط به ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

مقررات مربوط به ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

معافیت مالیات اجاره

شماره : 222/19357/ص
تاریخ : 1396/11/10

بازگشت به نامه شماره 232/19357/ص مورخ 1396/11/10 در خصوص اصلاحات نحوه اعمال معافیت ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به آگاهی می رساند:

۱- به موجب ماده ۵۷ قانون مذکور در مورد اشخاص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات فصل املاک مشمول مالیات می باشد.

مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند

اداره امور مالیاتی مربوط در صورتی که خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی خلاف واقع باشد مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول نماید مطابق تبصره ۲ این ماده در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه معدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مهدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

۲- طبق جزء به بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده معدودی در هر مرحله تشخیص و حل اختلاف وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهار نامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند.

لذا با توجه به موارد فوق به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مذکور موعد تعیین نشده است.

اگر به کسب اطلاعات در زمینه مالیات بر ارث علاقه مند هستید روی آن کلیک کنید!

مالیات بر درآمد اجاره املاک چند درصد است؟

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به شرح زیر است:

1- تا میزان پانصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2- نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال، تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال، درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره : به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »