فهرست دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی ، آستان مقدس حضرت امام خمینی و پارک پردیس
فوریه 25, 2024
آیین نامه اجرایی ماده 34
آیین نامه اجرایی ماده 34
فوریه 25, 2024