حالات مختلف سهم الارث دختران

سهم الارث دختران
سهم الارث دختران
سهم الارث دختران

حالت های مختلف سهم الارث دختران به چه صورت است؟

مرگ یک امر طبیعی است و آثار حقوقی خاصی را با خود به همراه دارد. یکی از مهم ترین آثار آن بحث تقسیم اموال به جا مانده از متوفی است. حتما شما هم شاهد اختلافات بین وراث و اقوام متوفی در مقدار سهم الارثی که از اموال متوفی به آن ها تعلق می گیرد بوده اید این تقسیم اموال یا به اصطلاح میراث و ما ترک به جا مانده از متوفی در نظام حقوقی ایران قوانین و احکام بخصوصی دارد یکی از این قوانین تفاوت سهم الارث دختران و پسران شخص فوت شده است. به این معنا که پسران دو برابر دختران ارث می برند در نتیجه باید در ادامه به بررسی جایگاه دختر در طبقات ارث، حالت های مختلف ارث بردن دختر و استثنائات در این خصوص می پردازیم.

جایگاه دختر درطبقات ارث

حتما در ذهن شما هم این سوال پیش آمده که وراث متوفی چه کسانی هستند و ملاک و معیار برای تعیین این وراث چیست. در ادامه می خواهیم با مراجعه به قانون، جایگاه دخترِ کسی که فوت شده در میان وراث را مشخص کنیم.

به طور کلی مبنای ارث خویشاوندی و رابطه فامیلی به معنای عام است و به دو دسته کلی تقسیم می شود:

  1. خویشاوندی نسبی، به خویشاوندی گفته می شود که ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر و پیوند خونی است. مانند تولد فرزندان از پدر و مادر که جنسیت این فرزندان می تواند دختر یا پسر باشد و میزان سهم الارث آن ها متفاوت است.
  2. خویشاوندی سببی را هم باید خویشاوندی که منشاء آن از عقد ناشی می شود تعریف کرد. مانند عقد نکاح دائم که باعث ارث بردن زن و شوهر از هم می شود.

مطابق با ماده 861 قانون مدنی : «موجب ارث دو امر است، نسب و سبب.»

به موجب قواعد و مقررات ارث خویشاوندان نسبی (ناشی از تولد) به سه طبقه تقسیم می شوند. هر کدام از این طبقات بر طبقه پایین تر از خود ارجحیت دارند. به این معنا که بر فرض، در صورت وجود فرزندان و پدر یا مادر در طبقه اول، طبقات بعدی ارث نمی برند.

پس همانطور که برای ما مشخص شد دختر از طبقه ی اول ارث است و بر طبقات بعدی مقدم است. یعنی اگر متوفی فرزندانی داشته باشد، خویشاوندان دیگر ایشان از طبقات دوم و سوم، ارث نخواهند برد.

حالت های مختلف ارث بردن دختر

تا حدودی با قواعد و احکام ارث آشنا شدیم و متوجه شدیم که دخترِ متوفی از طبقه ی اول ارث است و به همراه پدر و مادر و پسرِ متوفی بر بقیه وراث مقدم است. اکنون به بررسی حالت های مختلف ارث بردن دختر یا دختران از والدین شان می پردازیم.

حالت اول : انحصار وراث به فرزند یا فرزندان متوفی.

این حالت به این معنا است که پدر و مادر متوفی در قید حیات نیستند و تنها وارث او فرزند یا فرزندانش هستند. ماده 907 قانون مدنی به این حالت اشاره دارد.

ماده 907 : اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود :

در صورتی که فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.

در صورتی که اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آ ن ها بالسویه تقسیم می شود.

در صورتی که اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

با توجه در این ماده اینطور می فهمیم که اگر وارث متوفی تنها یک دختر باشد و وارث دیگری از طبقه اول یا زوج و زوجه وجود نداشته باشد سهم دختر متوفی، تمام ارث خواهد بود.

حالت های مختلف سهم الارث دختران
حالت های مختلف سهم الارث دختران

اگر متوفی چند دختر به عنوان وارث داشته باشد تمام ارث بین آن ها به نسبت مساوی تقسیم می شوند.

و اگر وراث متوفی یک یا چند دختر به همراه یک یا چند پسر باشند ترکه (ارث) بین آن ها به نسبت آنکه پسر یا پسرها دو برابر دختر یا دخترها ارث ببرند تقسیم می شود.

حالت دوم : وراث پدر و مادر و دختر متوفی باشند.

این حالت به این معنا است که متوفی پدر و مادر (ابوین) و یک دختر داشته باشد. ماده 908 قانون مدنی به بیان این حالت پرداخته است.

بنابراین اگر وراث متوفی پدر یا مادر و یا پدر و مادر همراه با یک دختر باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه و دختر نصف ترکه را به ارث می برد. فلذا در این فرض سه ششم ترکه به دختر تعلق می گیرد. تا اینجا پنج ششم ترکه تقسیم شده و مابقی ترکه که یک ششم می باشد تقسیم بر پنج شده و یک پنجم آن به پدر، یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می گیرد.

حالت سوم : وراث پدر و مادر و دختران متوفی باشند.

این حالت به این معنا است که متوفی پدر و مادر و چند دختر داشته باشد. ماده 909 قانون مدنی توضیحاتی را در این خصوص بیان کرده است.

ماده 909 : هرگاه مادر یا پدر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و ما بقی اگر باشد، بین تمام وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

در این حالت مادر و پدر متوفی هر کدام یک ششم ترکه را به ارث برده و چهار ششم ترکه بین دختران متوفی به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متوفی تنها پدر یا تنها مادر و چند دختر داشته باشد، در این صورت یک ششم ترکه باقی می ماند و به نسبت یک پنجم به پدر یا مادر و چهار پنجم بین دختران تقسیم می شود.

حالت مختلف سهم الارث دختران چگونه است؟

بیشتر بدانید:  مالیات بر ارث

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر مبنای ماده 913 قانون مدنی :”در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد و یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

پس باید گفت که اگر متوفی دختر یا دخترانی داشته باشد زوجه «زن» یک هشتم از اموال به جا مانده او را و زوج «شوهر»، یک چهارم اموال را در کنار سایر وراث و بر مبنای همان قواعدی که در بالا بیان کردیم، به ارث خواهد برد.

بررسی یک استثنا در سهم الارث دختران

در مواد قانونی که در بالا اشاره شد حالات مختلف قواعد تقسیم ارث در صورت وجود دختر یا دختران برای متوفی را بررسی کردیم. اکنون می خواهیم به یکی از استثنائات طبقه ی اول ارث بپردازیم :

بر مبنای ماده 910 قانون مدنی : «هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولادِ اولاد او ارث نمی برند.»

از دقت در این ماده اینطور می فهمیم که اگر متوفی دختر یا دخترانی داشته باشد، نوه ها و یا نتیجه های او ارث نخواهند برد.

ماده 911 قانون مدنی :«هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه ی کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد.»

این ماده نیز بیان می کند که اگر هیچکدام از فرزندان میت در قید حیات نباشند، در این صورت نوه ها ارث پدر یا مادر خود را  می برند. به این معنا که اگر دخترِ متوفی که در هنگام فوت والدین خود در قید حیات نیست  فرزندانی دارد، آن ها سهم الارث مادر خود را بر مبنای قواعدی که در بالا ذکر کردیم  به ارث می برند.

سوالات متداول

1- در صورتی که متوفی تنها یک دختر داشته باشد و هیچ وارث دیگری نداشته باشد نحوه ی تقسیم ارث به چه صورتی خواهد بود ؟

در این صورت دختر متوفی تمام اموال به جا مانده از متوفی را به ارث را می برد و برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله را مورد مطالعه  قرار دهید.

2- در صورتی که متوفی در هنگام فوت چند دختر داشته و هیچ وارث دیگری نداشته باشد نحوه ی تقسیم ارث او چگونه خواهد بود؟

در این حالت تمام اموال به جا مانده از متوفی بین دختران او به طور مساوی تقسیم می شود که برای اطلاع از حالت های مختلف تقسیم ارثیه بین وراث به این مقاله مراجعه کنید.

3- در صورت وجود فرزندان پسر و دختر برای متوفی، تقسیم ارثیه به چه صورت خواهد بود ؟

در این صورت فرزندان پسر متوفی، دو برابر فرزندان دختر او ارث خواهند برد پس برای مشاهده جزئیات تکمیلی متن مقاله را مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »