توضیحات تکمیلی مالیات نقل و انتقال املاک

مالیات انتقال املاک
مالیات انتقال املاک
مالیات انتقال املاک

توضیحات تکمیلی مالیات نقل و انتقال املاک و جزئیات آن را در این مقاله خدمت شما عزیزان ارائه می کنیم.

ماده 65 قانون مالیات های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

مقررات مربوط به ماده 65

عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضا
تاریخ : 1389/7/6

چون در خصوص تصریح کم ماده ۶۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در ماده ۷۷ قانون مذکور سوالاتی از سوی اداره امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مالیات های موصوف نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درامد املاک نمیباشد.

با توجه به اینکه ماده ۷۷ قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور فصل مالیات بر درآمد املاک قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ نیز نمی گردد.

لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست.

ماده 66 قانون مالیات های مستقیم

در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون به های مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک قرار خواهد گرفت.

ماده 67 قانون مالیات های مستقیم

فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 قانون مالیات های مستقیم

املاکی که در اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69 قانون مالیات های مستقیم

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمتهای که تا از خانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل می گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده 70 قانون مالیات های مستقیم

هرگونه مالیات یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها بابت این یا حقوق راجع به املاک و اراضی و برای ایجاد و توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راه آهن ، خیابان ، معابر ، لوله کشی آب و نفت و گاز ، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق میگیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق به و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع این فصل از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.

و همچنین هر گونه وجهی را مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حقوق می گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

مقررات مربوط به ماده 70

کیفیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه

شماره : 30/4/1096
تاریخ : 1368/02/10

نامه شماره 22/07 مورخ 1368/1/6 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به مواردی که بانک ساختمانی را جهت شعبه خریداری می نماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح شده و هیئت پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

نظر به اینکه خرید املاک برای شعب‌بانک نظیر موارد مرافق عامه مذکور در ماده ۷۰ قانون یاد شده نمی باشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهد بود.

شمول معافیت وجوه مذکور در ماده 70

شماره : 30/4/1559/47272
تاریخ : 1370/11/11

نظر به اینکه تفسیر قانون مورخ 1370/8/29 مجلس شورای اسلامی از ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که در تاریخ 1370/6/9 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29037 مورخ 1370/6/9 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر در این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در ماده ۷۱ یاد شده گام و شامل حق واگذاری محل نیز می‌باشد بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه مالک مالی یا وجوه پرداختی در اجرای ماده ۷۰ قانون یادشده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود.

ضمن یادآور می‌شود مفاد این بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

ماده 71 قانون مالیات های مستقیم

زمین هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع ثبت تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی و شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف ۱۵ روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصول اجاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد.

حکم این ماده در مورد استرداد مالیات نقل و انتقال حق واگذاری و مالیات بر درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 74 قانون مالیات های مستقیم

در مورد املاک به عنوان دستدارمی یا عناوین دیگری که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه مدت از طرف تمام حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشغول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد.

همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این و املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در مورد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک و تصرف محسوب می شود.

ماده 75 قانون مالیات های مستقیم

از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی احمد این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره ۱
در محاسبه مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملیک منظور خواهد شد.
تبصره ۲
حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون نخواهد بود.

ماده 76 قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون حسب مورد مشمول موارد ۵۹ یا ۷۷ باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 78 قانون مالیات های مستقیم

در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالکین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده ۵۹ ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 80 قانون مالیات های مستقیم

مادیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا ۳۰ روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلقه را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱
در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام میگیرد مودی مکلف است تا قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی زیارت اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر نموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می باشد.

تبصره ۲
در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

معافیت های مالیاتی واحد های تولیدی،معدنی،بیمارستان ها،هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث تهران

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تعریف مالیات بر ارث و دلیل پرداخت آن نحوه محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟ اموال شامل مالیات اموال معاف از مالیات چگونه مالیات

ادامه مطلب »
چرا مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

همه چیز درباره مالیات بر ارث مالیات بر ارث مالیاتی است که به اموال متوفی تعلق می‌گیرد و باید توسط وراث پرداخت شود. این مالیات

ادامه مطلب »